• همایش های علمی خارج از کشور

            - آیین نامه حمایت از شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

            - دستورالعمل اجرایی همایش های علمی خارج از کشور

            - مدارک لازم جهت شرکت اعضاء هیأت علمی در همایش های علمی خارج از کشور  (قبل و پس از سفر)

            - فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

 

توجه: کمک هزینه سفر جهت شرکت و ارائه مقاله در همایش های خارج از کشور طبق مقررات مربوطه پرداخت می گردد وجهت شرکت در کارگاهها اقدامی مقدور نخواهد بود.

 

  • فرصت مطالعاتی

           - آیین نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها

           - مدارک لازم جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور (قبل و پس از سفر)

           - فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور

           - فرم گزارش عملکرد دوره فرصت مطالعاتی